VABEX s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( VOP)


VABEX s.r.o. 
pro prodej zboží prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese   https://popislaserem.cz

Úvodní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost  VABEX s.r.o., IČ 25342169, DIČ CZ25342169, se sídlem Hlavní 74, 76310 Hvozdná, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 27493 jako prodávající a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád  a dokument způsob dopravy, s podmínkami objednávaného zboží a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


 1. I. Kupní smlouva 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email.  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679)

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji společnosti VABEX s.r.o.., IČO 25342169, se sídlem Hlavní 74, PSČ 76310 Hvozdná  (dále jen VABEX s.r.o.), souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, telef. kontaktu případně dalších mnou uvedených osobních údajů) k marketingovým účelům, tedy k zasílání personalizovaných marketingových nabídek ohledně produktů a služeb.

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany VABEX s.r.o. informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo:

 1. na přístup k osobním údajům;
 2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
 4. na omezení zpracování osobních údajů;
 5. na přenositelnost údajů;
 6. vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
 7. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a dotazy posílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VABEX s.r.o. prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je prioritou.

VABEX s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné během Vašeho používání internetových stránek VABEX s.r.o. (dále jen "Internetové stránky") a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a VABEX s.r.o. či na základě plnění smlouvy mezi Vámi a některým ze smluvních partnerů (prodejci a servisní partneři), právní povinnosti, oprávněného zájmu VABEX s.r.o. nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi strojního vybavení a jejího servisu.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností VABEX s.r.o. zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní či servisní smlouvy);
 • Správa uživatelských účtů subjektu údajů (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru);
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které VABEX s.r.o. plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

Zpracovávané osobní údaje

VABEX s.r.o. je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

Údaje subjektů údajů

           Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Kontaktní adresa

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

IČO, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

VABEX s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

Příjemci osobních údajů

Ve VABEX s. jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je VABEX s.r.o. povinno jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

Správa uživatelských účtů subjektu údajů

po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*

Účetní a daňové účely

po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností

maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

* VABEX s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (1) na přístup k osobním údajům, (2) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (3) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (4) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (5) na omezení zpracování osobních údajů, (6) na přenositelnost údajů a (7) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás VABEX s.r.o. zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude VABEX s.r.o. oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás VABEX s.r.o. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Oprava se provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů narušuje VABEX s.r.o. ochranu Vašeho osobního a soukromého života, nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete požadovat vysvětlení.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, VABEX s.r.o. vymaže Vaše osobní údaje pokud (1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2) zpracování je protiprávní, (3) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4) to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby VABEX s.r.o. Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, VABEX s.r.o. nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů VABEX s.r.o. . V případě, že VABEX s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VABEX s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na internetových stránkách www.popislaserem.cz  jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.) v rámci doručení zboží v ČR. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změny výše přepravného dle množství a váhy objednaného zboží. Vždy je kupující informován ohledně výše přepravného.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • elektronickou poštou na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • prostřednictvím poptávkového formuláře na webových stránkách www.popislaserem.cz

V. Odstoupení od smlouvy

 • V případě hrubého porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a veškerých z ní vyplývajících závazků.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
 • Kupující  má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. 

 

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
VABEX s.r.o.
Růžová 1349
76312 Vizovice
 

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
 

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy/objednávky v případě jejího uzavření distančním způsobem do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, a to bez jakýchkoliv sankcí vyjma skutečně vynaložených nákladů prodávajícího s vrácením zboží. V případě koupě zboží označeného dle požadavku kupujícího není možné od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může spotřebitel v sídle prodávajícího osobně. Telefonicky: 775567322 Emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 


 1. VI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • hotově při převzetí zboží
 • 100% úhrada předem
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné – viz způsob dopravy),
 • při zavedeném obchodním styku je možné sjednat úhradu kupní ceny (faktura se splatností 14 kalendářních dní po dodání zboží)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VII. Dodací lhůta

 • do 2-6 týdnů pro zakázky s potiskem
 • u objednávky zboží se zakázkovou výrobou se termín dodání sjednává vždy individuálně domluvou mezi kupujícím a prodávajícím.
 • U objednávky zboží s potiskem je kupující povinen dodat v co nejbližší době od přijetí objednávky příp. uzavření kupní smlouvy kompletní podklady pro potisk. Prodávající do 6 ti dnů zašle kupujícímu grafické náhledy pro potisk a kupující je povinen tyto následně odsouhlasit nebo zaslat zpět prodávajícímu k opravě.
 • Běh dodací lhůty začíná následující den po dni konečného odsouhlasení grafických podkladů oběma stranami. Při sjednané částečné úhradě nebo úhradě za zakázkové zboží počíná dodací lhůta plynout následující den po dni doručení příslušné částky na účet prodávajícího, jestliže tomu již předcházelo odsouhlasení grafických podkladů. Termín počátku běhu dodací lhůty bude posunut o tolik i započatých kalendářních dnů o kolik byl kupující v prodlení s placením sjednané platby či se schválením grafického návrhu. Dodací lhůta uvedená u zasílaných kalkulací je pouze orientační, přesný termín dodání je stanoven až po schválení grafiky, případně přijetí platby, které předcházelo schválení grafiky u zakázkové výroby.
 • Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodání zboží v důsledku okolností upravených na v § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, nebo pokud tyto okolnosti nastanou straně jeho subdodavatelů, dále v případě, že zboží není v daném termínu na trhu dostupné a také v případě, kdy je zboží podrobeno celní kontrole, která trvá déle než…… dní. V takovém případě je prodávající povinen kupujícího písemně informovat o těchto okolnostech a o náhradním termínu plnění. Kupující potvrdí náhradní termín do data uvedeného na sdělení, jestliže tak neučiní, má se za to, že odstupuje od smlouvy nebo její části a prodávající provede storno těchto položek ze zakázky. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu event. škody.

Dodací podmínky:

 

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. U přepravní služby nadlimit (nad 50 kg) je dodací termín většinou do 48hodin od objednávky. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů nedodržení termínu doručení přepravcem – nenese prodávající na vzniklé situaci vinu. Kupujícím je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 

VIII. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.
 

 

 1. IX. Závěrečná a jiná ustanovení

 

 

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2018 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
 • V případě zrušení objednávky po potvrzení prodávajícím, hradí kupující veškeré náklady spojené se zrušením objednávky, minimálně však částku ve výši 25 % z kupní ceny
 • V případě zrušení objednávky v době, kdy již prodávajícímu prokazatelně vznikly náklady spojené s realizací objednávky je kupující povinen tyto náklady uhradit.
 • Dojde-li k označení zboží logem kupujícího nebo jiným označením dle požadavku kupujícího je kupující povinen odebrat zboží za plnou cenu.
 • Prodávající ručí za zboží dodané k potisku do výše ceny potisku.
 • Výrobky uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním účelům!!!
 • Fotografie a informace uvedené v katalozích a na internetových stránkách prodejce mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti zejména, co se týká barevnosti, detailů provedení, materiálu a tudíž technologie potisku a přesných rozměrů. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho části.
 • Jestliže jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato registrovanými obchodními značkami společností a jsou použita pouze pro účely ilustrace potisku.
 • Za vadu dodávaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku. Výsledná barevnost potisku se může lišit od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu, může být tento rozdíl 0-15% proti původnímu zadání.
 • V případech neupravených podmínkami řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a z nich plynoucí závazky ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Reklamační řád (RŘ)

VABEX s.r.o. 
pro prodej zboží prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese  www.popislaserem.cz

 

Všeobecná ustanovení

 

Firma VABEX s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů.

Reklamační řád je nedílnou součástí VOP prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem  přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Převzetím zboží u spotřebitelem je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému  zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění 
záruky. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout.

 1. I. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj.
dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji zboží poskytujeme záruční dobu 12 měsíců. 
Záruční doba se skládá z lhůty (12 měsíců) a dále se popřípadě prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, 
nebyla-li uplatněna v záruční době.

 1. II. Záruční podmínky
 • Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.
 • Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Místem pro uplatnění reklamace je VABEX s.r.o., Růžová 1349, 76312 Vizovice

  

 • Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
 • V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
 • Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla prodávajícího Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl  obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. 
 • Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
  Neodborným použitím zařízení

Vnější nebo vnitřní zásahy a úpravy zákazníkem

Mechanickým poškozením nebo opotřebením
Živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
Jinými vnějšími vlivy ( elektrické přepětí, nadměrná vlhkost, prašnost a jiné chemické nebo mechanické vlivy)

 • Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaná závada bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.
 • Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemný reklamační protokolIII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.6.2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. .

Pokud jste nenašli informaci, kterou hledáte, kontaktujte naše pracovníky na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poptávkový formulář

Kontaktní informace

Adresa:
Hvozdná, Hlavní 74
763 10

Mail:
info@popislaserem.cz

Telefon:
+420 775 567 322

O nás

Firma VABEX s. r. o. se od roku 2008 zabývá prodejem strojního vybavení. Od roku 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili také vláknové popisovací lasery. Od roku 2017 nabízíme kromě prodeje laserů také průmyslový popis a reklamní popis laserem.

×

TOP